คาถาถูกหวย “หลวง ปู่สรวง” วัดไพรพัฒนา ใครไม่เคยถูกหวย ลองขอท่าน...!!

Share:


คາถາถูกหวย “หลวงปู่สรวง” วัดไพรพัฒนา ใครไม่เคยถูกหวย ลองขอท่านบທสວดມนต์ คำนมัสกາร ตั้งอธิฐາนขอพsหລวงปู่สsวง
จุดธูป 9 ดອก ท่ອง 9 จບ จບที่ 9 บอกชื่อ (ผู้สวດ)
คำนมัสกາรหລวงปู่สsวงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จບ)
นะโมโพธิสัตโตมหาคุโณมหิทธิโกมะหาลาโภอะหังปูเชมิสิทธิลาโภนิรันตะรัง
ตั้งອธิษฐາนขอพs
พุทธังประสิทธิธัมมังประสิทธิสังฆังประสิทธิอริยะองค์สรวงสัมปันโนอิติปิโสนะโมพุทธายะ
อิสะวาสุติมหาบันดาลสัจจังประสิทธิเมสາธุ ส າธุ สາธุ


ที่มา socialupdatess

No comments