รพ.เกษมราษฎร์ ประกาศข่าวดี

Share:


วันที่ 8 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค เปิดเผยว่า จะมีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจองวั คซี นโมเดอร์นา ผ่านช่องทางออนไลน์ จำนวน 2,000 เข็ ม โดยวั คซี นในรอบนี้จะทยอยมาประมาณเดือนมกราคม 2565 สำหรับรายละเอียดมีดังนี้
เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นาวันไหน ?

- เริ่มจองวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม เวลา 09.00 น. เท่านั้น
ช่องทางการจองวั คซี นโมเดอร์นา

- ลงทะเบียนผ่านลิงก์
เงื่อนไขการจองวั คซี นโมเดอร์นา

- โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน กรณีกรอกข้อมูลไม่ครบทางโรงพยาบาลขออนุญาติตัดสิทธิ์

- กรณียอดจองเต็มแล้ว ขออนุญาตปิดสิทธิ์การจอง โดยให้สิทธิ์ผู้ที่ทำการโอนเงินก่อน
จองไปแล้ว แต่ขอเปลี่ยนชื่อก่อนถึงวันฉี ด ทำยังไง

การจะเปลี่ยนชื่อผู้ฉีดในวันที่มาฉี ดวั คซี น ต้องแจ้งโรงพยาบาลอย่างน้อยล่วงหน้า 3 วันทำการ โดยผ่านช่องทาง โทรศัพท์, Line Official, Facebook และ ทางโรงพยาบาลกำลังดำเนินการพัฒนา Web Page ที่สามารถอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนชื่อผู้ ฉีดได้ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนการฉี ดวั คซี น
โดยในวันที่ฉี ดวั คซี น ต้องดำเนินการมอบอำนาจและยกสิทธิ์การฉี ดวั คซี นให้กับผู้ที่ท่านต้องการสลับชื่อได้ โดยต้องเตรียมเอกสารดังนี้และนำมาภายในวันที่รับบริการ ดังนี้
1. ใบมอบอำนาจโดยระบุถึงการมอบสิทธิ์การฉี ดวั คซี น

2. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของชื่อผู้มีสิทธิ์ฉี ดวั คซี น

3. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับโอนสิทธิ์
และทางโรงพยาบาลจะดำเนินการออกใบรับมัดจำอีก 1 เข็มที่ยังไม่ได้รับการฉี ด สำหรับผู้ที่ฉี ด Fulldose และใบเสร็จสำหรับเข็ มที่ฉี ดไปแล้วให้ใหม่ ในวันนั้น หรือให้หลังภายในไม่เกิน 10 วันทำการหลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ทั้งนี้ 1 รายชื่อ จำกัดการเปลี่ยนสิทธิ์เพียง 1 ครั้งเท่านั้นอย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่สนใจ วั คซี นโมเดอร์นา ในวันพรุ่งนี้เริ่มจองได้เลยจ้า

No comments