ลามหนักแล้ว โรงงานแปรรูปไก่ล่าสุดแรงงานติดCV 1,068 ราย เสี่ยง 4,000 ราย

Share:


สถานการณ์การ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค วิ ด -19 ภายใน จ.เพชรบูรณ์ ที่ล่าสุดพบแรงงานชาวเมียนมาร์ บริษัท โกลเด้นไลน์บริซิเนส จำกัด (ในเครือสหฟาร์ม) ที่ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด-1 9 แล้วกว่า 100 ราย โดยเจ้าหน้าที่สั่งกักตัวแรงงานราว 6,000 คน สั่งปิดโรงงาน 4 วัน

ก่อนที่จะเร่งตรวจเชิงรุกหาเพิ่มเติมทำให้พบผู้ ติ ด เ ชื้ อ เพิ่ม 1,068 ราย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงสั่งการให้พนักงานควบคุม
โ ร ค อำเภอบึงสามพัน ร่วมกับบริษัทฯดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามหลักการบริหารจัดการควบคุม โ ร ค ในพื้นที่ควบเฉพาะแบบมีส่วนร่วม (Bubble and Seal) ดังนี้


1. จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะกรรมการควบคุม โ ร ค จังหวัดเพชรบูรณ์ มีคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 1649/2564 ให้บริษัทฯ หยุดกระบวนการผลิตในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ เ ชื้ อ ไว รั ส โ ค โ ร น่ า 2019 เป็นเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 26 กรกฎาคม 2564 เพื่อคัดกรองกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
และดำเนินการดำเนินการบริหารจัดการควบคุม โ ร ค ในพื้นที่ควบเฉพาะแบบมีส่วนร่วม (Bubble and Seal)และระหว่างการดำเนินการควบคุม โ ร ค พนักงานควบคุม โ ร ค อำเภอบึงสามพัน ได้แจ้งให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มแรงงานดังกล่าวที่อยู่ในชุมชน หมู่บ้านแยกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

2. พนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ได้เร่งสุ่มตรวจหาผู้ ติ ด เ ชื้ อ เชิงรุกเพิ่มเติม ด้วยวิธี antigen test kit ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีจำนวนแรงงานทั้งหมด 7,500 ราย โดยสุ่มตรวจไปแล้ว 2,950 ราย พบผู้ติดเชื้อ(ผลบวก) 1,068 ราย และอยู่ในระหว่างตรวจค้นหาเชิงรุกอีก 4,250 ราย จะเร่งดำเนินการตรวจค้นหาผู้ ป่ ว ยเชิงรุกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 กรกฎาคม เพื่อคัดแยกกลุ่มผู้ติด เ ชื้ อ และไม่ติด เ ชื้ อ ออกจากกัน
หลังจากนั้น จะนำผู้ป่วยที่พบเชื้อแยกเข้ากักในโรงบาลสนามที่จัดเตรียมไว้แล้ว 1,292 เตียง และวางแผนขยายเตียงได้อีกประมาณ 2,000 เตียง หากตรวจพบผู้ ป่ ว ย ที่อาการไม่รุนแรงทางบริษัทฯ ได้เตรียมการรักษาโดยใช้พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อบรรเทาอาการเบื้องต้น
ส่วนถ้าพบผู้ ป่ ว ย ที่มีอาการรุนแรงจะให้รักษาตามขั้นตอนในโรงบาลสนามต่อไป ซึ่งเบื้องต้นกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์ของบริษัทฯ ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มไปแล้ว 3,000 ราย และได้รับวัค ซี น เ ข็ ม ที่ 1 ไปแล้ว 1,500 ราย และบริษัทฯได้กำหนดแผนการ ฉี ด วั ค ซี น ให้แรงงานต่างด้าวและพนักงานของบริษัทให้ครอบคลุม 100% ในวันที่ 25 กรกฎาคม
3. หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองเข้มงวดในพื้นที่ควบคุมบริเวณชุมชนโดยรอบบริษัทฯ 7 จุด เพื่อลดและจำกัดเคลื่อนย้ายการเดินทางเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวดไม่ให้มีคนเข้าออกพื้นที่พื้นที่โดยรอบ บริษัทฯ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการควบคุม โ ร ค ทั้งหมด จากทางบริษัทฯ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายต่อไป

No comments