ประกาศขยายเวลาพ.ร.ก.ฉุกเฉินทั่วประเทศ อีก 2 เดือน

Share:


วันที่ 23 ก.ค.2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 13) มีใจความว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ 12 ออกไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 นั้นในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุม โ ร ค ติด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า 2019 อย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งการค้นหาและการตรวจคัดกรองผู้ ติ ด เ ชื้ อ การเร่งเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับ ผู้ ติ ด เ ชื้ อ

โดยการจัดตั้งโรงบาลสนามเพิ่มเติมการจัดระบบการรักษา พ ย า บ า ล ผู้ ติ ด เ ชื้ อ ที่แยกกักตัวที่บ้าน และแยกกักตัวในชุมชนการเร่งจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ ป่ ว ย เร่งรัดจัดหาวัค ซี น ที่มีประสิทธิภาพให้ได้จำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และกำหนดให้การ ฉี ด วั ค ซี น เป็นวาระแห่งชาติ
เพื่อให้สามารถ ฉี ด วั ค ซี น ได้กว้างขวางมากที่สุด เพื่อป้องกันโรคและลดอาการ เ จ็ บ ป่ ว ย รุนแรง

รวมถึงเร่งรัดผลิตยารักษา โ ร ค ขึ้นภายในประเทศและจำกัด การเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคคล เพื่อสกัดกั้นการ ร ะ บ า ด ให้อยู่ในวงจำกัด และอยู่ในระดับที่ระบบสาธารณสุขสามารถรองรับได้ อย่างไรก็ตาม โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า 2 019
ได้ ก ล า ย พั น ธุ์ และสามารถ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ได้อย่างรวดเร็วกว่าเดิม โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้า ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาคหลายจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องในลักษณะการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ กรณีจึงจำเป็นที่จะต้องคงไว้ซึ่งมาตรการที่เข้มข้นในการเฝ้าระวัง และสอบสวน โ ร ค รวมทั้งการควบคุมการแพร่ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค เพื่อความมั่นคงปลอดภัยด้านสุขภาพและชีวิตของประชาชน และสาธารณสุขของประเทศ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564

จึงให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564 จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

No comments