บุคลากรการแพทย์ ติด CV-19 รวด 39 ราย

Share:


เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ออกแถลงการณ์โดยระบุว่า สืบเนื่องจากกรณีที่บุคลากรของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ติด CV-19 นั้น (ซึ่งน่าจะฉี ดวั คซี นครบ 2 เข็ ม เกิน 2 สัปดาห์แล้วเกือบทั้งหมด) ขอเรียนให้ทราบทันที ที่มีการตรวจพบว่ามีการติดเชื้ อ โรงพยาบาลได้ทำการแยกเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาและทีมสอบสวนโร คได้ดำเนินการสอบสวนหาผู้เกี่ยวข้องและแจ้งให้เข้าสู่กระบวนการโดยเร็วที่สุด
เพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์และผู้ติดเชื้ อเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็ว ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. พบบุคลากรของโรงพยาบาลติดเชื้ อทั้ง สิ้น 39 คน มีอาการเล็กน้อย ส่วนใหญ่ ไม่มีอาการ ทั้งนี้ โรงพยาบาล ได้มีการประชุมคณะกรรมการ EOC ของโรงพยาบาลเพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมและป้องกัน เพื่อมิให้เกิดการแพร่ระบา ด โดยกำหนดมาตรการดังนี้


1. กำหนดให้พื้นที่หอผู้ป่ว ยอายุรกรรม เป็นพื้นที่ควบคุม งดรับผู้ป่ว ย

2. กำหนดให้ญาติสามารถเฝ้าไข้ได้ 1 คน เน้นย้ำให้เป็นคนเดิม และงดเยี่ยมทุกกรณี

3. บุคลากรทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันการติด CV-19 อย่างเคร่งครัด

4. มีการเฝ้าระวังในบุคลากรที่มีอาการไข้ ไ อ เจ็ บคอ ให้หยุดงานทันที

5. โรงพยาบาลจำเป็นต้องมีการปรับการให้บริการลง 50% เพื่อเป็นการลดความเสี่ย งที่จะเกิดขึ้น

ขอบคุณ เพจเรื่องเล่าจากโรงหมอ

No comments