ประกาศ ผู้มาจาก 15 จังหวัด เข้าพื้นที่ต้องกักตัว

Share:


เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.ที่ผ่านมา นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ แถลงผลการประชุมคณะกรรมการโร คติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายของ CV-19 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ทันต่อลักษณะการแพร่ระบา ดในพื้นที่ปัจจุบัน
ซึ่งพบว่ามีการแพร่ระบา ดคลัสเตอร์ใหม่วงที่ 3 โดยมีผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด และพื้นที่เสี่ย ง เข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพาหะนำ CV-19 ไปแพร่กระจายให้กับคนในครอบครัว และแพร่กระจายเชื้ อต่อไปยังคนใกล้ชิด และคนในหมู่บ้านเดียวกัน เช่นที่ในพื้นที่อำเภอประโคนชัย อำเภอห้วยราช และล่าสุดที่อำเภอลำปลายมาศ

นายพิเชษฐ เปิดเผยว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มีการแพร่ระบา ดอย่างต่อเนื่องจากมีประชาชนที่เดินทางจากพื้นที่ ที่มีการแพร่ระบา ด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดส่วนหนึ่งกลับมาด้วยอาการติดเชื้ อ หรือกลับมาแล้วไม่ปฏิบัติตนตามมาตรการสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพ มีการไปยังสถานที่ต่างๆ พบปะสังสรรค์กับครอบครัวอื่น จึงแพร่ระบา ดคลัสเตอร์ใหม่ในจังหวัดบุรีรัมย์ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการโร คติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ มีข้อห่วงใยหาก ไม่มีมาตรการที่เข้มแข็งพอ ก็ไม่สามารถดักจับ ควบคุม หรือคัดกรอง

จึงเห็นชอบให้ออกประกาศมาตรการป้องกันสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งกำหนดพื้นที่ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่กระจายของ CV-19 (ศบค) ประกาศกำหนดคือ จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) คือ จังหวัด นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร

และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี, ตรัง, นครปฐม, ปัตตานี, เพชรบุรี, สงขลา, สมุทรสาคร, สระบุรี, ยะลา และนราธิวาส หากประสงค์จะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ต้องกักตัวในสถานที่ ที่รัฐจัดให้ หรือ Local Quarantine ไม่น้อยกว่า 14 วัน หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโร คติดต่อในท้องที่ทันที เพื่อเข้ารับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหา CV-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ตามดุลยพินิจของแพทย์
ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ให้รายงานตัว และรับการประเมินความเสี่ย งด้านสุขภาพ โดยเจ้าพนักงานควบคุมโร คติดต่อ ณ พื้นที่กักกันโร คระดับจังหวัด/อำเภอ (Local Quarantine) / ในท้องที่ที่อำเภอกำหนด

หากประเมินแล้วกรณีมีความเสี่ย ง ต้องได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหา CV-19 แบบ Rapid test หรือ R-T PCR หากผลเป็นบวก (ติดCV-19) ให้เข้าสู่ระบบการรักษาหากผลการตรวจเป็นลบ (ไม่ติดCV-19) ให้กักตัวและสังเกตอาการตนเองที่บ้าน (HomeQuarantine) จนครบ 14 วัน และใช้ชีวิตตามแนวทาง DMHTT อย่างเคร่งครัด


หากประเมินแล้วกรณีไม่มีความเสี่ย ง ให้กักตัวและสังเกตอาการตนเองที่บ้าน (Home Quarantine)จนครบ 14 วัน และใช้ชีวิตตามแนวทาง DMHTT อย่างเคร่งครัดและผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เฝ้าระวังสูง(สีเหลือง) จำนวน 53 จังหวัด จะต้องเข้ารายงานตัว และให้เฝ้าสังเกตการณ์อาการตนเองเป็นระยะเวลา 14 วัน ทั้งนี้ หากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือโรงพยาบาลในท้องที่ทันที

ด้าน นายธัชกร กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติด CV-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยและหลายจังหวัดยังคงมีอัตราการป่ว ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จังหวัดบุรีรัมย์ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโร คของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 (ศบค.) เพื่อให้การควบคุมสถานการณ์ ในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนั้น ยังกำชับ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านต้องสอดส่อง ดูแล เฝ้าระวังพื้นที่ หากมีผู้ที่มาจาก 15 จังหวัดดังกล่าวข้างต้นต้องนำไปตรวจคัดกรอง และกักกันตัวที่ Local Qaurantine อย่างเคร่งคัดพร้อมทั้งขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์ทุกคน เราต้องช่วยป้องกันโดยรีบลงทะเบียนฉี ดวั คซี น และ ปฏิบัติตนตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อจะได้กลับมาใช้ชีวิต ตามปกติ โดยเร็วต่อไป สำหรับจำนวนผู้ติด CV-19 สะสมของจังหวัดบุรีรัมย์

No comments