อบต.โคราช แจกเงินเยียวยาชาวบ้าน ครัวเรือนละ 1,000

Share:


ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ได้เป็นประธานเปิดโครงการมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกัน ควบคุม และการแพร่ ร ะ บ า ด ของ โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น่ า 2019 ซึ่งเป็นการดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ที่ได้กำหนดไว้ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ
เรื่องการควบคุมป้องกันการแพร่ระ บ า ด ของ โ ร ค ไ ว รั ส โ ค โ ร น า หรือ โ ค วิ ด -19 ครัวเรือนละ 1,000 บาทโดยถ้าหากเป็นผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือ ผู้ พิ ก า ร จะได้เพิ่มเติมอีกรายละ 3,000 บาท

No comments