ด่วน สั่งปิดโรงงาน CPF แปรรูปเนื้อไก่

Share:


เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม เพจ ข่าวช่องวัน ได้โพสต์ข้อความระบุว่า สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลแก่งคอย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแก่งคอย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก พนักงานโรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี (บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทยจํากัด) มหาชน)

ซึ่งมีพนักงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,800 คน ปัจจุบันดําเนินการตรวจเชิงรุกแล้ว จํานวนประมาณ 3,400 ราย ทราบผลการตรวจแล้ว จํานวน 765 ราย พบผู้ติดเชื้อจํานวน 245 ราย โดยผู้ที่ตรวจพบเชื้อดังกล่าว ได้นําตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในพื้นที่ และจังหวัดสระบุรีได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น ณ ค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ประมาณ 160 ราย ปัจจุบันมีผู้เข้าพักแล้ว จํานวน 49 ราย
ส่วนโรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี (บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทยจํากัด) มหาชน ) ได้เตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ของบริษัทฯ โดยคาดว่าจะสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ประมาณ 400 ราย และบริษัทฯ จะปิดสายการผลิตชั่วคราวเพื่อทําความสะอาด ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.- 3 มิ.ย.64 รวม 5 วัน ซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตรวจค้นหาเชิงรุก พนักงานบริษัทดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะทราบผลตรวจภายในวันที่ 10 พ.ค.64 หากมีความคืบหน้า จะรายงานให้ทราบต่อไป

ขอบคุณ ข่าวช่องวัน

No comments