ตรีนุช พูดแล้ว เรื่องวันเปิดเทอม

Share:


วันที่ 11 พ.ค.2564 ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานแถลงข่าว ศธ. เตรียมความพร้อมรับมือการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ภายใต้สถานการณ์การ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า 2019 หรือ โ ค วิ ด -1 9 ว่า ตามที่ ศธ.ได้เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 1 มิ.ย.2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ร ะ บ า ด ของ โ ค วิ ด- 1 9 ระลอกสามยังมีความรุนแรง เพื่อไม่ให้เด็กเสียโอกาสในการเรียนรู้ ศธ. จึงได้เตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา โดยได้วางแผนการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ
น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า คือ ระยะที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 17-31 พ.ค. ก่อนเปิดภาคเรียน 11 วันทำการ จะเป็นการเตรียมความพร้อมของทั้งครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยแบ่งจัดกิจกรรม 2 ระบบ คือ 1.เรียนผ่านออนไลน์ ขณะนี้ ศธ.เตรียมจัดทำเว็บไซต์ ครูพร้อม เพื่อเสริมครู นักเรียน และประชาชน ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่หน่วยงานในสังกัด ศธ.มีอยู่ ซึ่งมีข้อมูลทั้งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)


สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แบ่งเป็นหัวข้อ-หมวดหมู่ตามความสนใจ เป็นการบูรณาการเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนทุกกลุ่ม ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง

และ 2.กิจกรรมรูปแบบ Off-line การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขอให้สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.จังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ
น.ส.ตรีนุช กล่าวอีกว่า สำหรับระยะที่สอง คือการเรียนช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 1 มิ.ย. ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ 5 รูปแบบ คือ On-site เรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของ ศบค., On-air เรียนผ่าน DLTV, On-demand เรียนผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ, On-line เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต, On-hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนในรูปแบบผสมผสาน หรืออาจใช้วิธีอื่น ๆ ตามบริบทของตนได้ ส่วนของการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูนั้น แต่ละหน่วยงานได้เตรียมจัดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสม เช่น สพฐ. จัดโครงการ OBEC 2021 WEBINAR การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ระหว่างวันที่ 17-21 พ.ค. ทาง OBEC CHANNEL และ สอศ.จะดำเนินการอบรมพัฒนาครู โดยเน้นเรื่องการพัฒนาสมรรถนะครู ด้วยเนื้อหาที่ทันสมัย โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ มาช่วยสนับสนุนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนได้นำไปประกอบอาชีพ


ศธ.ได้ถอดบทเรียนการจัดการศึกษาในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกที่ผ่านมา มีการทบทวนและต่อยอดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทั้ง 5 รูปแบบ เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการรับมือกับสถานการณ์การ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ร ะ ล อ ก ใหม่นี้ ทั้งนี้ ดิฉันได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วางระบบติดตามประเมินผล และรายงานผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ร ะ บ า ด ของ โ ค วิ ด-1 9 โดยจะต้องไม่เป็นภาระกับสถานศึกษา และการที่โรงเรียนจะใช้รูปแบบใดในการจัดการเรียนการสอน ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ศบค.จังหวัดก่อน” น.ส.ตรีนุช กล่าว

น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ไม่อยากให้สถานการณ์การ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ โ ค วิ ด -1 9 เข้ามาและผ่านไป แต่อยากให้มองว่าภายใต้สถานการณ์นี้ให้อะไรกับสังคม ผู้เรียน และครูบ้าง และร่วมกันคิดว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไร ดังนั้น ควรจะนำสิ่งรอบตัวมาเรียนรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ

ผู้สื่อข่าวถามว่า อาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิจารณ์เรื่องการนำติวเตอร์เข้ามาช่วยอบรมครู น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า อาจจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน มองว่าการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนในสังคม และเป็นเรื่องที่ทุกคนห่วงใย ซึ่งตนเข้าใจถึงความห่วงใยของทุกคน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ภาคเอกชนอาสาเข้ามาช่วยอบรมครู ศธ. จึงอยากให้เวลา 11 วันที่มีอยู่ ให้หน่วยงานต่าง ๆ มาช่วยเตรียมความพร้อมให้ครู และนักเรียน และกิจกรรมที่จัดนี้ ศธ.เป็นทางเลือกให้ครู นักเรียนเข้ามาเรียนเพิ่มเติม ไม่บังคับ ไม่มีผลในการประเมินหรือเลื่อนวิทยาฐานะครู และไม่นับเป็นวิชาหน่วยกิต

No comments