บ้านไหนได้บ้างเช็กเลย ลดค่าไฟ2เดือน พ.ค.-มิ.ย. 64

Share:


จากกรณีเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 64 คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. อนุมัติหลักการเยียวยาประชาชน มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในระยะเร่งด่วน จากผลกระทบของสถานการณ์ ก า ร ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค โ ค วิ ด- 1 9 ในระลอกเดือนเม.ย.64 พร้อมกับมีมาตรการเยียวยารอบใหม่เเละโครงการใหม่"ยิ่งใช้ ยิ่งได้" พร้อมเห็นชอบมาตรการบรรเทาค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ ในช่วงเดือน พ.ค.ถึง มิ.ย.64 ดังนี้

-โครงการเราชนะ 32.9 ล้านคน เพิ่มวงเงิน 2,000 บาท (2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท) ใช้จ่ายถึง 30 มิ.ย.2564

-โครงการ ม.33 เรารักกัน 9.29 ล้านคน เพิ่งวงเงิน 2,000 บาท (2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท) ใช้จ่ายถึง 30 มิ.ย.64-โครงการคนละครึ่งเฟส 3 จำนวน 31 ล้านคน รัฐสมสบวงเงินให้คนละ 3,000 บาท รอกำหนดช่วงเวลาใช้จ่าย

-โครงการยิ่งใช้ ยิ่งได้ คาดเข้าร่วม 4 ล้านคน สนับสนุน E-Voucher สูงสุด 7,000 บาท รับ E-Voucher ช่วง ก.ค.- ก.ย.2564 ใช้จ่ายช่วง ส.ค. -ธ.ค. 2564เพิ่มเงินงานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.65 ล้านคน คนละ 200 บาท 6 เดือน ก.ค.- ธ.ค.64 เพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 2.5 ล้านคน โดยเพิ่มวงเงิน 200 บาท 6 เดือน ก.ค.- ธ.ค.64

ทั้งนี้ มาตรการมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย เป็นเพียงส่วนหนึ่งของมาตรการเยียวยาประชาชน ซึ่งยังมีมาตรการอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น มาตรการภาษี มาตรการสินเชื่อ มาตรการบรรเทาค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ

สำหรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการลดค่าไฟฟ้าในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 เเบ่งออกได้ดังนี้ ค่าไฟฟ้า สำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ดังนี้
(1) ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก

(2) ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า ดังนี้


-กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง

-กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ ดังนี้
(1) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564

(2) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วยต่อเดือน ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ในอัตราร้อยละ 50(3) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2564 ในอัตราร้อยละ 70 โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (3) ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก

No comments