บุคลากรณ์แพทย์ ออกจดหมายด่วน วอนให้ล็อกดาวน์

Share:วันนี้ (25/4/2564) คณะกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ออกจดหมายเปิดผนึก ถึงรัฐบาลและผู้มีอำนาจหน้าที่ในการรับมือการแพร่กระจายของ CV-19 ระลอกใหม่ หลังสถานการณ์เริ่มรุ นแร งขึ้นเรื่อยๆ โดยระบุว่า แถลงการณ์ข้อเสนอของกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ต่อสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ระลอกใหม่ ( 25 เมษายน 2564) ฉบับที่ 1
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ณ เวลานี้ กำลังดำเนินไปด้วยความรุ นแร งและอันอาจจะนำมาซึ่งความล้มเหลวต่อการระบบสาธารณสุขโดยรวม ซึ่งมีผลต่อชีวิตและสุขอนามัยของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า แต่หลังจากการชี้แจงของผู้นำประเทศและผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขหลายครั้ง ยังสะท้อนให้เห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ขาดซึ่งวุฒิภาวะที่นำมาซึ่งความไม่ไว้วางใจต่อการดูแลชีวิตของบุคลากรทางสาธารณสุขและประชาชนได้


จากการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานจริงหลายฝ่าย ทางกลุ่มฯ จึงขอเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรียกเลิกข้อตกลงที่ว่า โรงพย าบาลแห่งใดตรวจพบว่าคนไข้มีการติดเชื้ อ ให้โรงพย าบาลนั้นต้องรับผิดชอบดูแล จนกระทั่งคนไข้นั้นมีเตียงนอนในโรงพย าบาล ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าระบบที่มีอยู่ไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นจริง และมีผู้ป่ว ยคงค้างรอเตียงจากโรงพย าบาลเป็นจำนวนมาก
คนไข้ที่ติดเชื้ อแล้วไม่ได้เป็นภาระของโรงพย าบาลไดโรงพย าบาลหนึ่ง เครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ที่มีผู้ประสานงานที่ชัดเจนต้องเข้ามาบทบาทในการจัดการ รับผู้ป่ว ยไว้ในโรงพย าบาลที่เหมาะสม หรือโยกย้ายผู้ป่ว ยในพื้นที่รับผิดชอบ ต้องเป็นการร่วมมือทั้งโรงพย าบาลของรัฐและเอกชนในเขตสุขภาพนั้น และการคัดกรองผู้ป่ว ยเป็น 3 ระดับแยกตามสมรรถนะของโรงพย าบาลเป็นสิ่งจำเป็น


ความล้มเหลวของระบบการหาเตียงผ่านคู่สาย 1668 ทำให้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าการบริหารงานในช่วงเวลาวิกฤตที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการอยู่นั้น ล้มเหลวและต้องแลกมาด้วยชีวิตของประชาชนที่ไม่สามารถข้าถึงระบบการรักษาได้อย่างเท่าเทียม ดังนั้น 1668 จึงควรทำหน้าที่ประสานงานระหว่างเขตสุขภาพเท่านั้น

ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งจัดหาย า remdesivir สำหรับการรักษาผู้ป่ว ยที่มีอาการรุ นแร งซึ่งถือเป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐบาล เนื่องจากแนวโน้มการระบา ดที่รุนแรงในประเทศอินเดียและประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม บุคลากรณ์แพทย์ออกจดหมายด่วน วอนให้ล็อกดาวน์ หลังรัฐบาลรับมือ CV-19 ล้มเหลว

No comments