เผยเลขผู้ติด โซนสีแดง 7 อำเภอ อ.เมือง พบผู้ติด 1,185

Share:สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่รายงานพื้นที่อำเภอที่พบผู้ติด (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2564) ดังนี้ โซนสีแดง มี 7 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อ 1,185 คน อ.สันทราย 216 คน อ.สันกำแพง 104 คน อ.สารภี 100 คน อ.หางดง 85 คน อ.แม่ริม 78 คน และ อ.ดอยสะเก็ด 60 คน

โซนสีส้ม มี 7 อำเภอ ได้แก่ อ.สันป่าตอง พบผู้ติด 40 คน อ.แม่แตง 27 คน อ.ฝาง 16 คน อ.ดอยหล่อ 16 คน อ.เชียงดาว 14 คน อ.แม่อาย 14 คน และ อ.จอมทอง 13 คนโซนสีเหลือง มี 10 อำเภอ ได้แก่ อ.พร้าว พบผู้ติดเชื้อ 10 คน อ.แม่วาง 9 คน อ.เวียงแหง 7 คน อ.แม่ออน 7 คน อ.ไชยปราการ 5 คน อ.แม่แจ่ม 4 คน อ.ฮอด 4 คน อ.ดอยเต่า 3 คน อ.อมก๋อย 3 คน และ อ.สะเมิง 2 คน

สำหรับโซนสีขาวซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่พบผู้ติดยังคงมีเพียงเดียวคือ อ.กัลยาณิวัฒนา ทั้งนี้มีผู้ติดที่อยู่ระหว่างการสอบสวน 13 ราย


โซนสีประจำอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการ โ ร คติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีมติให้แบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนสีเพื่อแบ่งพื้นที่สถานการณ์การแพร่ และเป็นการควบคุมจำกัดวงการ ร ะบ า ดของโ ร ค ติดต่อcv-19 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมืองดการเดินทางโดยไม่จำเป็น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่cv-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งโซนสีออกเป็น 4 โซน ได้แก่ สีขาว คือ พื้นที่ที่ไม่พบผู้ติด สีเหลือง พื้นที่ที่พบผู้ติด 1-10 ราย สีส้ม คือ พื้นที่ที่พบผู้ติด 11-50 คน และ สีแดง พื้นที่ที่พบผู้ติด 51 รายขึ้นไป
ประกาศดังกล่าว

ขอบคุณ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

No comments