องค์ปู่พญานาคให้โชค 4 วันเกิດนี้ ๑วงดีมาก

Share:


คนเกิດวันอาทิตย์ คนเกิດวัน อาทิตย์มักมีวาสนา ดี จึงมักมีด วงชะต าที่ดี มีบุญมีวาสนา ดีด วงส่วนใหญ่แล้วจะมียศมีศักดิ์ ฐานะดี มีทรัพย์มีบริวารมาก

แต่เป็ นคนทำคุณใครไม่ขึ้นอย่างดีก็เสมอตัว แต่ทำดีแล้วเป็น บุญ เพราะคนเกิດวันอาทิตย์ ด วงชะต าตกน้ำไม่ไหลตกไ ฟไม่ไ ห ม้ มักมีคนเกื้อกูลส่ งเสริมเสมอ คนเกิດวันพุธ คนเกิດวันพุธ เป็นคนมี มนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการติดต่อเจรจา มีศิลปะ ในการพูดที่ผู้คนยอมรับ เหมาะที่จะทำการค้าขาย หรือธุรกิจต่าง มากกว่ารับราชการ มีสติปัญญาดี มีความฉลาดเฉลียว

แต่ความจำไ ม่ ค่อยดี ชอบลืม เป็นคนปรับตัว เก่ง รักธรรมชาติ ไม่อวดเก่ง เป็นคนน อบน้อมดี รู้จั กกาลเทศะ ชอบการศึกษาหาความรู้ อ่ า นใจคนเก่ง มีฝีมือเชิงประดิษฐ์ เก็บเงินไม่อยู่ ถ้าเก็บอยู่ มักมีเ รื่ อ งให้ ใช้จ่ายหมดไป ความคิดไม่อยู่นิ่ง เป ลี่ยนตามอ ารมณ์ เป็นคนขี้เ บื่ อง่าย ทนได้ไม่นาน คนเกิດวันศุกร์ คนเกิດวันศุกร์มักมีด วงชะต าดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ หรือ ลำบากได้ไม่นาน เพราะก รรมดี บุญเก่าหนุนนำ จึงเกิດมาช าตินี้ต้องหมั่นทำบุญใ ห้มากแล้วบุญก รร มจะดีขึ้นกว่าเดิม เป็นคนมีไมต รีมีน้ำใจให้ทุกคน ขยันในก ารทำงาน ซื่อต รง รู้จักอดออม คนเกิດเสาร์ คนเกิດวันเสาร์มักมีด วงชะต าแข็ง

แม้ช่วงใดด วงเสียต้องตกย ากหรือพบอุปสรรคที่หนักห นา กลับสามารถยืนหยัดต่อสู้ และผ่านไปได้ด้วยดี แม้แต่ใครคิดร้ ายก็ต้อ งพ่ายแพ้ไปในที่สุด มีลักษ ณะความเป็นผู้นำ หนักแน่น รักเกียรติ ถือศักดิ์ศรีของตน และไม่เคยคิดเอาเปรียบใคร

No comments