สี กระเป๋าตังค์ ต้องห้ าม ของคนทั้ง 7 วัน

Share:


ในชีวิ ตเรามีความเชื่ อมากมายที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิ ต ทั้งเ รื่ อ งการงาน สุ ขภ าพ ความรัก และที่ข าดไม่ได้เลยคือเ รื่ อ งการเงิ น วันนี้เราจะมาดูกันความเชื่ อเ รื่ อ งสีกระเป๋าเงินกับด ว งกระเป๋าเงินจะแม่นสักเพียงไร




คนเกิ ดวันอาทิตย์


สีต้องห้ าม – สีฟ้าหรือสีน้ำเงิน เพราะจะทำให้พลังการทำงานห ดห าย ไม่กระตื อรื อร้ น อั บโช ค สีถูกโฉລก – สีแดง ช่วยเสริมด ว งบริว าร – สีดำและสีม่วง ช่วยเพิ่มพูนโช คล าภ เงินทอง – สีชมพู ช่วยเส ริมด ว งอำน าจ บ ารมี วาสนา คนเกิ ดวันจันทร์


สีต้องห้ าม – สีแดง เพราะจะทำให้ภาพลั กษณ์ไม่น่ามอง ไม่น่าค บหา สีถูกโฉລก – สีน้ำตาล สีทอง สีส้ม จะช่วยเสริมด ว งโช คล าภ – สีฟ้า มีคนคอยช่วยเหลือ อุ ปถัมภ์ ดูแล – สีม่วงหรือสีดำ เสริมเส น่ห์ มีคนนับหน้าถือต า คนเกิ ดอังคาร

สีต้องห้ าม – สีดำ สีม่วง จะส่งผลให้เป็นคนใจร้ อน มีแต่ปั ญหา สีถูกโฉລก – สีชมพู สีเหลือง สีขาว สีครีม ส่งผลให้เป็นคนอ่อนโยน มีสติ – สีเทา สีเงิน เสริมด ว งโช คล าภ เงิ นทอง คนเกิ ดวันพุธ


สีต้องห้ าม – สีชมพู ส่งผลให้ถู กมองข้าม ไม่มีเส น่ห์ ไม่โ ด ดเด่น สีถูกโฉລก – สีเขียว สีขาว สีเหลือง สีครีม และสีคัลเลอร์ฟูล ช่วยเสริมเส น่ห์ มีคนเข้าหา นับถือ มีชื่อเสี ยง – สีฟ้า สีน้ำเงิน ช่วยเรี ยกทรั พย์ คนเกิ ดวัน
พฤหัสบดี


สีต้องห้ าม – สีชมพู จะมีแต่เ รื่ อ งทำให้เหนื่ อยใจ หรือต้องทำงานเหนื่ อยตลอด สีถูกโฉລก – สีขาว สีครีม สีเหลือง ช่วยเสริมด ว งการเงิน เรียกทรั พย์ – สีเขียว สีแดง เสริมเส น่ห์ มีคนคอยอุปถั มภ์ค้ำจุน คนเกิ ดวันศุกร์


สีต้องห้ าม – สีเทาหรือสีเงิน สีถูกโฉລก – สีเขียว ส่งผลดีเ รื่ อ งเงินโดยตรง – สีชมพู สีฟ้า สีน้ำเงิน ช่วยเพิ่มพลังดึ งดู ดให้คนสนใจ อย า กเข้าหา – สีส้ม สีน้ำตาล สีทอง มีคนอุปถั มภ์ค้ำจุ น นับหน้าถือต า คนเกิ ดวันเสาร์


สีต้องห้ าม – สีเขียว ส่งผลให้มีปั ญห าเ รื่ อ งสุ ขภาพ เจ็ บป่ วยง่าย สีถูกโฉລก – สีม่วง สีฟ้า สีน้ำเงิน ช่วยเสริมเส น่ห์และความโ ด ดเด่น – สีแดง ช่วยเสริมด ว งโช คล าภ เงินทอง – สีเมา สีเงิน ช่วยเพิ่มอำน าจ บารมี อย่างไรก็ตามนี้เป็นเพียงความเ ชื่ อที่อยู่คู่คนไท ยมานาน โปรดใช้วิจา รณญ าณ อย่ าลืมแ ช ร์ต่อบอกคนที่คนหวังดีนะ ส่งต่อความร ว ย เลิ กจน
ขอบคุณที่มา © ให้ความรู้

No comments