เงื่อนไขรับเงิน 3000 บัตรคนจน

Share:


นับว่าเป็นข่าวดีของผู้ถือบัตรคนจน ล่าสุด มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวย า และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการกระจายของ CO VID ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ซึ่งหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือก็คือ กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3.49 พันล้านบาท 3,492,666,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ไม่ต้องลงทะเบียนเข้าเงื่อนไขรอรับเงินทันที


คุณสมบัติผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับเงินเยียวย า

1.ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการของภาครัฐ ในช่วงที่มีการแพร่กระจาย CO VID

2.จ่ายเดือนละ 1000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2563 รวมเป็นเงิน 3000 บาท

เงื่อนไขการรับเงินเยียวย าของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อน หากได้รับสิทธิ์แล้ว ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากรัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวย าผ่านเข้าทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนทันที

ขอบคุณ กระทรวงการคลัง

No comments