อบต สิงห์บุรี เคาะงบ 9 ล้าน จ่ายทุกครัวเรือน 2000 เท่าเทียม

Share:


นายสุริโย นุวรรณโณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID ในพื้นที่ประเทศไทย และส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งรวมทั้งประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต ต้นโพธิ์ด้วยเช่นกัน

ดังนั้นเพื่อเป็นบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อบต ต้นโพธิ์ จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน อบต ต้นโพธิ์ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต ต้นโพธิ์ กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563

โดยที่ประชุมมีมติให้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เป็นเงิน เป็นรายครอบครัว ครอบครัวละ 2000 บาท ทุกครัวเรือน เพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสถานการณ์ที่ประชาชนทุกคนในประเทศได้รับผลกระทบทั้งหมด รวมถึงประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ด้วย โดยในขณะนี้ได้ขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้านทั้ง 11 หมู่ทำการสำรวจรับลงทะเบียนประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่ต้องการความช่วยเหลือในระหว่างวันที่ 27 ถึง 28 เมษายน 2563 ณ จุดนัดหมายของแต่ละหมู่บ้าน


นายสุริโยกล่าวว่า สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนรับความช่วยเหลือ คือ

1 ต้องมีทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่ในพื้นที่ อบต.ต้นโพธิ์

2 เป็นเจ้าบ้านหรือเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน

3 เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบตามคำสั่งหรือประกาศจังหวัดหรือคำสั่งหรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง 1 ครัวเรือนหรือ 1 บ้านเลขที่จะได้รับสิทธิเพียงสิทธิเดียว โดยนำหลักฐานประกอบด้วยสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงลายมือชื่อรับรอง กรณีที่ไม่มีบ้านเลขที่ให้ทำหนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านพร้อมถ่ายรูปบ้านประกอบด้วย ส่วนบ้านเช่าให้แนบสัญญาเช่าและถ่ายรูปที่พักประกอบด้วย หลังจากได้รายชื่อผู้ที่เดือดร้อนแล้ว จะมีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองอีกครั้ง ก่อนที่จะประกาศรายชื่อและมอบเงินช่วยเหลือต่อไป


นายสุริโยกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในเบื้องต้น คาดว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ 3182 ครัวเรือน นอกจากนี้ยังจะมีครอบครัวที่ไม่มีบ้านเลขที่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อบต ต้นโพธิ์ อีกประมาณ 1000 ครัวเรือน ซึ่งในกลุ่มนี้ทาง อบต ต้นโพธิ์ จะทำการสำรวจ และส่งรายชื่อขออนุมัติกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อช่วยเหลือครอบครัวละ 2000 บาท เช่นกัน ซึ่งกลุ่มอาจจะได้รับความช่วยเหลือช้ากว่ากลุ่มที่มีบ้านเลขที่ เพราะ อบต ไม่มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงินให้ได้ต้องผ่านการเห็นชอบจากจังหวัดก่อน

ซึ่งคาดว่าจะใช้เงิน 8 ถึง9 ล้านบาท ในการช่วยเหลือในครั้งนี้ โดยจะจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร และกรณีที่ไม่มีบัญชีธนาคาร ทาง อบต ต้นโพธิ์จะส่งเจ้าหน้าที่ไปแจกให้ด้วยตนเอง ดังนั้นท่านที่ต้องการให้โอนเข้าบัญชีธนาคารขอให้แจ้งความประสงค์มาพร้อมกับการลงทะเบียน ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ตกหล่นจากการสำรวจและลงทะเบียนไม่ทัน สามารถไปยืนลงทะเบียนได้ที่ อบต ต้นโพธิ์ ในวันเวลาราชการได้ทุกวัน

ขอบคุณ matichon

No comments