ขั้นตอนการรับเงินประกันสังคม กรณีว่างงาน 7500 บาทต่อเดือน

Share:


******จากสถานการณ์ COVID ที่ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อ ประชากรทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยด้วย ทำให้หลายกิจการต้องหยุดดำเนินการ และทางหน่วยงานต่างๆก็รณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงในการติด COVIDวันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ได้มีการเผยขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน จากผลกระทบ COVID 19 กรณีว่างงานร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน โดยมีรายละเอียดในการขอรับเงินช่วยเหลือดังต่อไปนี้


โดยผู้ประกันตน 2 ประเภทต่อไปนี้ สามารถยื่นเอกสารเพื่อขอรับความช่วยเหลือดังนี้

1 กรณีภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว ประกันสังคมจะจ่ายให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน 50 เปอร์เซ็น ไม่เกิน 7500 อันเป็นผลมาจาก รัฐสั่งปิดสถานประกอบการชั่วคราว ผู้ประกันตนยื่นคำขอรับประโยชน์อื่นๆ ทดแทน (สปส.2-01/7) (ไม่ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน)นายจ้างไม่ให้ทำงานกักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติด COVID 19 ชั่วคราว นายจ้างต้องรับรองการเป็นลูกจ้าง และวันที่ลูกจ้างไม่สามารถไปทำงานได้

ช่องทางการยื่นคำขอ ผู้ประกันตนและนายจ้างยื่นแบบ e-form บนเว็บไซต์ www.sso.co.th

2 ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน เนื่องจาก COVID 19 ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน อัตราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน 50 เปอร์เซ็น ไม่เกิน 7500 บาท ดำเนินการดังนี้


ผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน รายงานตัวเดือนละ 1 ครั้ง บนเว็บไซต์ www.empui.doe.go.th

ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนว่างงาน (สปส.2-01/7) e-form บนเว็บไซต์ www.sso.co.thทั้งนี้ผู้ประกันตนทั้ง 2 กรณี สามารถยื่นเอกสารผ่านช่องทางดังนี้

1 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตอบรับ

2 ส่งทางโทรสาร (FAX) ของสำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขา

3 ส่งทาง e-mail หรือสำนักงานประกันสังคมพื้นที่จังหวัด/สาขากำหนด

4 ส่งทางไลน์ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขากำหนด

ที่มา กรมแรงงาน

No comments