ลูกจ้างเฮลั่น ครม มีมติจ่ายเงินชดเชยเต็มจำนวนค่าจ้าง กรณีหยุดงานเพราะ covid19

Share:


******วันที่ 24 มีนาคม 2563 ศ ดร นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ครม เรื่องมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากผลกระทบของ covid19 เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเรื่องการผ่อนปรนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวปี 2562-2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาส่วนแรงงานไทย ครม มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ สำหรับการรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2565


สำหรับการว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้าง เพิ่มอัตราเงินทดแทนกรณีว่างงานเป็นร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายวัน โดยได้รับครั้งละไม่เกิน 200 วันสำหรับการว่างงานเพราะเหตุลาออกจากงาน หรือเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน และเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลานั้น เพิ่มอัตราเงินทดแทนกรณีว่างงานร้อยละ 45 ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับครั้งละไม่เกิน 90 วันขณะเดียวกัน ยังเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย โดยปรับนิยามเหตุสุดวิสัยคือ อัคคีภัย วาตภัย ธรณีพิบัติ อุทกภัย หรือภัยอันเกิดจากcovid19ที่แพร่ระบาดในมนุษย์ ซึ่งเป็นการติดต่ออันตรายตามกฎหมาย ครอบคลุมถึงโรคโควิด 19 ตอนนี้ด้วย ตลอดจนภัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อสาธารณชนในวงกว้าง จนผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้ หรือนายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้


โดยกำหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตน มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนในกรณีว่างงานในอัตราเต็มจำนวนของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยที่นายจ้างรับรองหรือไม่ให้ทำงาน ไม่เกิน 180 วัน บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2563แต่กรณีที่หน่วยงานภาครัฐมีคำสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของcovid19 ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานอัตราเต็มจำนวนของค่าจ้างรายวัน ตลอดระยะเวลาที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการ ไม่เกิน 60 วัน

ขอบคุณที่มาจาก Live NBT2HD

No comments