ด่วน เนวินประกาศ ปิดเมืองบุรีรัมย์

Share:


*******เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบัน มีการระบาดของ CD-19 ทั่วโลก โดยมีผู้ติดทั่วโลก จำนวน 146280 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2563สำหรับประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ สะสม 114 ราย เสียชีวิต 1 ราย ซึ่งพบว่ามีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์ จะยังไม่มีผู้ติดCD-19 แต่มีความจำเป็นที่ต้องมีมาตรการที่เข้มขัน เพื่อให้คนบุรีรัมย์ และผู้ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นจึงมีมาตรการดังต่อไปนี้

1 ปิดเมืองด้วยมาตรการสาธารณสุข

การคัดกรองไข้ ผู้ที่เข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติ ผู้ที่กลับมาจากต่างประเทศ ต่างจังหวัด ได้แก่ การคัดกรองไข้ที่สนามบิน สถานีรถไฟ โรงแรมที่พัก และหมู่บ้านด้วย กิจกรรมนายก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม เคาะประตูบ้าน

1.2 มีระบบการลงทะเบียนติดตามเฝ้าระวังไข้ ตลอด 14 วัน เริ่มตั้งแต่เข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์ และเชื่อมโยงระบบเฝ้าระวังสาธารณสุขต่อไป

2 หยุดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจาย


ยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมการชุมนุมคนจำนวนมาก ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป เช่น

ยกเลิกหรือเลื่อนการจัดประชุมสัมมนา กิจกรรมบันเทิง สันทนาการ จัดงานประเพณี การเรียนภาคฤดูร้อน การเรียนพิเศษ การกวดวิชา บวชเณรภาคฤดูร้อน งดตลาดนัด ตลาดเชราะกราว ตลาดคลองถมหากมีกิจกรรมจำเป็นไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนได้ ต้องแจ้งและขออนุญาตต่อนายอำเภอ พร้อมทั้งดำเนินการตามมาตรการของสาธารณสุข อย่างเข้มข้น เช่น คัดกรองไข้ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะส่วนบุคคล เช่น สนับสนุนให้มีการใช้หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และการจัดระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร

สนับสนุนให้มีช้อนกลางส่วนบุคคสำหรับประชาชนทั่วไป โดยให้ร้านอาหารจัดให้มีช้อนกลางส่วนบุคคลในการรับประทานอาหารร่วมโต๊ะ ต้องมีถ้วยแบ่งน้ำจิ้มส่วนบุคคลสำหรับลูกชิ้นยืนกิน เป็นตัน


3 การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์

ด้านการรักษา ได้มีการจัดหอ ยืนยันการวินิจฉัย โดยมีห้องแยก ห้องความดันลบ Negative Pressureในทุกโรงบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยหาก เข้าสู่ระยะที่ 3 ได้มีการเตรียมความพร้อม ได้แก่ ห้องแยก จำนวน 12 ห้อง Cohort ward 20 เตียง ICU สำหรับผู้ที่หนัก 3 เตียง ในโรงบาลบุรีรัมย์ และได้รับการสนันสนุนโรงแรม BRIC BOX ซึ่งสามารถจัดให้เป็นห้องแยกระบบปิด จำนวนถึง 80 ห้อง โดยได้รับการสนับสนุนจากท่านประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยู่ในเต็ด ทำให้จังหวัดบุรีรัมย์มีความสามารถในการรองรับยืนยันการวินิจฉัยได้มากถึง 115 คน3.2 fhานการสอบสวนป้องกันควบคุม ได้มีทีมหน่วยปฏิบัติการควบคุมติดต่อ CDCU ระดับจังหวัด โดยมีแพทย์เฉพาะทางที่ผ่านการอบรม 4 คน และมีทีม CDCU ระดับอำเภอครบทั้ง 23 อำเภอ ซึ่งสามารถให้ความมั่นใจกับประชาชนชาวบุรีรัมย์ และผู้ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ได้ทันเวลา

และขอฝากการรณรงค์ที่สำคัญที่จะสามารถลดการแพร่กระจายมายังจังหวัดบุรีรัมย์ได้โดยการขอความร่วมมือด้วยคำสำคัญนี้ รักพ่อห่วงแม่ทำได้ตัวยการไม่เดินทางสงกรานต์เพื่อหยุดCD-19

No comments