##ย้อนดูวันสถาปนา เจ้าคุณพระสินีนาฏ สู่สามัญชน.

Share:


*******หลังจากที่ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่องให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา

สถาปนาเจ้าคุณพระสถาปนาเจ้าคุณพระ

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาท่านผู้หญิงสินีนาฏ ขึ้นเป็น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นการปฏิบัติภารกิจครั้งแรกภายหลังสถาปนาเป็นเจ้าคุณพระ

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นรองประธานที่ปรึกษาโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี พ้นจากตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ถอดฐานันดรศักดิ์และยศทการ ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา


บรรดาศักดิ์

30 เมษายน พ.ศ. 2562 – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 – 20 ตุลาคม พ.ศ.2562 เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน นางสาวสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์

No comments