เปิดลงทะเบียนแล้วทั่วประเทศ รับเงินอุดหนุนเด็ก เดือนละ 600 บาท ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ขวบ(เช็คสิทธิ์ด่วน)

Share:


เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ทางเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ได้โพสต์รายละเอียดการรับเงินอุดหนุนเดือนละ 600 บาท ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ขวบ โดยระบุว่า

เปิดลงทะเบียนแล้วทั่วประเทศ (คนละส่วนกับเงินประกันสังคม)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับเงินโครงการอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละ 600 บาททั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นมา โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ที่เคยลงทะเบียนได้แล้วหรือติดต่อลงทะเบียนใหม่ได้ที่สำนักงานเทศบาล หรือ อบต.

สำนักงานเขต ในกรุงเทพมหานคร

ศาลาว่าการเมืองพัทยา ในเมืองพัทยา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด (พมจ.) ที่ลงทะเบียนไว้

เงินส่วนนี้เป็นคนละส่วนกับเงินประกันสังคมนะครับ

ติดต่อสอบถาม ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน

โทร. 02 651 6534

โทร. 02 255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147

ทุกส่วนโปรดติดต่อตามวันเวลาราชการนะครับ

ระยะเวลาการดำเนินงาน ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ลงทะเบียน แต่ละพื้นที่ และขึ้นอยู่กับพื้นที่ความห่างไกลCr.กรมกิจการเด็กและเยาวชน

No comments